zdravé očko, včasný záchyt porúch zraku v detskom veku

Projekt Zdravé očko

Pilotný projekt

Metodika: V školskom roku 2009/2010 bolo vyšetrených 350 detí v MŠ v Banskej Bystrici. Po informovanom súhlase rodičov boli deti vyšetrované odbornými sestrami ŠN Oftal počas ich pobytu v škôlke. Pri zistení poruchy sledovaných zrakových funkcií bola zanechaná informácia pre rodičov s odporučením vyšetrenia na najbližšej detskej očnej ambulancii.

Výsledky: 
  • Odozva rodičov: všetci rodičia súhlasili s vyšetrením svojich detí počas pobytu v MŠ
  • Záchyt: z 350 vyšetrených detí (100%) bolo 45 (13%) s poruchou zraku
  • Výsledky odborného vyšetrenia: zo 45 detí (100%) bolo do augusta 2010 následne vyšetrených na detskej očnej ambulancii 24 detí (53,3%) a z toho bolo až 17 detí (38%) prijatých do OMŠ na liečbu tupozrakosti a škúlenia.

 Závery: 13% záchyt zrakových porúch u detí v materských školách v Banskej Bystrici poukázal na potrebu vykonávania odborného skríningu zrakových porúch u detí v predškolských zariadeniach. Význam skríningu dokumentuje aj to, že až u 38% zachytených detí bola porucha vývoja zrakových funkcií takého rozsahu, že bola potrebná následná odborná starostlivosť v OMŠ. Len polovica rodičov priviedla svoje deti na vyšetrenie, preto je potrebný nielen skríning, ale aj náležitá osveta. Odborný skríning v MŠ rozširuje aj možnosti osvety a spolupráce s pedagógmi MŠ pri prevencii a liečbe tupozrakosti.

 Cieľ projektu Zdravé očko:
 
  • Zdravý vývoj zrakových funkcií u detí v predškolskom veku
  • Prevencia tupozrakosti a škúlenia v školskom veku, zdravý intelektuálny vývoj týchto detí a ich plnohodnotné uplatnenie v dospelosti
  • Rozšírenie skríningu refrakčných porúch v detskom veku v regione BBSK a následne aj na celé územie SR
  • Realizácia ďalších podporných projektov na zlepšenie efektívnosti prevencie a liečby tupozrakosti    
              Pracovné listy pre tupozraké deti
              Osveta a spolupráca s pedagogmi MŠ
             
Osveta a spolupráca s rodičmi


 Koordinátor projektu: Ing Stanislav Ondrejka

Odborný garant: MUDr. Marta Ondrejková PhD, primárka ŠN Oftal s.r.o.
                              Hlavná odborníčka MZSR v odbore oftalmológia

  

LIONS INTERNATIONALOFTAL Občianske združenieWorld Health Organization