zdravé očko, včasný záchyt porúch zraku v detskom veku

Refrakčné poruchy

Refrakčné poruchy- ametropie

Refrakcia je stanovenie dioptrickej hodnoty optickej pomôcky potrebnej na vytvorenie ostrého obrazu na sietnici vyšetrovaného oka.

Refrakčné poruchy:

Krátkozrakosť (myopia)

Krátkozrakosť ( myopia) – je taká refrakčná porucha, pri ktorej ostrý obraz pozorovaného predmetu vzniká pred sietnicou v dôsledku nadmernej lomivosti optického systému oka ( lomivá myopia ) alebo v dôsledku nadmernej dĺžky oka ( osová myopia). Aby sa dostal na sietnicu ostrý obraz, je potrebná korekcia rozptylnej okuliarovej šošovky (mínusky).

  Dieťa bez okuliarov vidí lepšie predmety v krátkej vzdielenosti od seba (1-1,5m), preto sa táto porucha nazýva krátkozrakosť.

Ďalekozrakosť (hyperopia)

Ďalekozrakosť ( hyperopia) - je taká refrakčná porucha, pri ktorej ostrý obraz pozorovaného predmetu vzniká za sietnicou v dôsledku nižšej lomivosti optického systému oka (lomivá hyperopia) alebo v dôsledku menšej dĺžky oka (osová hyperopia). Aby sa dostal na sietnicu ostrý obraz, je potrebná korekcia spojnej okuliarovej šošovky (plusky).

  Dieťa bez okuliarov vidí lepšie predmety vo väčšej vzdialenosti, preto sa táto porucha nazýva ďalekozrakosť.

Nerovnomerná lomivosť (astigmatizmus)

Nerovnomerná lomivosť (astigmatizmus) - je taká refrakčná porucha, pri ktorej je lomivosť oka rozdielna v dvoch na seba kolmých meridiánoch. Fyziologický je astigmatizmus do 1D vo vertikálnom meridiáne. Astigmatizmus môže byť myopický, hyperopický alebo zmiešaný. Aby sa dostal na sietnicu ostrý obraz, je potrebná korekcia torickej okuliarovej šošovky, ktorá je charakterizovaná hodnotou dioptrie a orientáciou osi.

  Dieťa bez okuliarov vidí rozmazane v určitom smere, čo spôsobuje, že bodku vidí ako čiarku, kružnicu ako elipsu, okolo písmen vidí tiene.

  

LIONS INTERNATIONALOFTAL Občianske združenieWorld Health Organization