zdravé očko, včasný záchyt porúch zraku v detskom veku

Tupozrakosť

Tupozrakosť (amblyopia)

Tupozrakosť (amblyopia) v širšom slova zmysle znamená zníženie videnia akéhokoľvek stupňa, ktoré sa nedá vykorigovať optickou korekciou (okuliarmi). Je to funkčný stav oka, ktorého zraková ostrosť sa pohybuje medzi normálnym videním a slepotou a dá sa vyjadriť hodnotou v rozmedzí 0,8 – 0,01 normálneho videnia.

  Rozdelenie amblyopie podľa stupňa zníženia videnia:
  1. Ľahká amblyopia: videnie znížené na 0,8 až 0,4
  2. Stredná amblyopia: videnie znížené na 0,3 až 0,1
  3. Ťažká amblyopia: videnie horšie ako 0,1

 Rozdelenie amblyopie podľa vzniku:
 
  1. Amblyopia organická: je podmienená trvalou anatomickou poruchou zrakového orgánu. Svetelná stimulácia dopadá normálne na sietnicu, neprenáša sa však ďalej do mozgu. Je neliečiteľná.
  2. Amblyopia funkčná: je amblyopia bez organickej poruchy. Je úplne alebo čiastočne liečiteľná. - môže vzniknúť zastavením vývoja zrakovej funkcie. Je liečiteľná včasnou liečbou, v období vývoja zrakovej funkcie, to je vo veku do 6-8 rokov. Najčastejšie príčiny amblyopie zo zastavenia vývoja sú, ametropie ( refrakčné poruchy ), anizometropie ( rozdiely refrakcie oboch očí ), strabizmus ( škúlenie), alebo prekážky v optických prostrediach ( zákaly ). – môže vzniknúť vyradením z funkcie: vzniká až po ukončení vývoja zrakových funkcií vyradením už získanej zrakovej kapacity, napríklad poúrazovým zákalom. Je reverzibilná, to znamená, že po odstránení prekážky ( zákalu ) je možná obnova zrakových finkcií.
  3. Amblyopia zmiešaná: príčina je čiastočne organická a čiastočne funkčná. Je čiastočne liečiteľná.
 

Amblyopia a škúlenie

Striedavé škúlenie ( strabizmus alternans ) – amblyopia sa nevyskytuje

Jednostranné škúlenie ( strabizmus unilateralis
) – na škúliacom oku vzniká amblyopia rôzneho stupňa

Amblyopia a jednostranne neostrý obraz (anizometropia)

Jednostranne neostrý obraz pre krátkozrakosť (myopická anizometropia) do - 5D nespôsobuje výraznejšiu amblyopiu.

  Jednostranne neostrý obraz pre ďalekozrakosť (hypermetropická anizometropia) nad + 2D spôsobuje ťažkú jednostrannú amblyopia.

Amblyopia a obojstranne neostrý obraz (ametropia)

Obojstranne neostrý obraz nad -8D alebo nad +6D spôsobuje obojstrannú amblyopiu, ktorá zvyčajne lepšie reaguje na liečbu ako jednostranná amblyopia.

Liečba amblyopie

Liečba amblyopie je ťažká a zdĺhavá. Jej hlavnou stratégiou je:
 
  • zabezpečiť ostrý obraz na sietnici správnou korekciou alebo odstránením optických prekážok ( zákalov)
  • zabezpečiť používanie a rozvoj zrakových funkcií slabšieho oka oklúziou ( zakrytím a vyradením z používania počas liečby )zdravého oka
  • aktívna stimulácia centrálnej fixácie amblyopického oka ( pleoptické metódy ) . Liečba je vykonávaná na špecializovaných pracoviskách pod dohľadom odborného personálu

  

LIONS INTERNATIONALOFTAL Občianske združenieWorld Health Organization