Pilotný projekt

2009 - 2010

Metodika:
V školskom roku 2009/2010 bolo vyšetrených 350 detí v MŠ v Banskej Bystrici. Po informovanom súhlase rodičov boli deti vyšetrované odbornými sestrami ŠN Oftal počas ich pobytu v škôlke. Pri zistení poruchy sledovaných zrakových funkcií bola zanechaná informácia pre rodičov s odporučením vyšetrenia na najbližšej detskej očnej ambulancii.

Výsledky:
Odozva rodičov: všetci rodičia súhlasili s vyšetrením svojich detí počas pobytu v MŠ
Záchyt: z 350 vyšetrených detí (100%) bolo 45 (13%) s poruchou zraku
Výsledky odborného vyšetrenia: zo 45 detí (100%) bolo do augusta 2010 následne vyšetrených na detskej očnej ambulancii 24 detí (53,3%) a z toho bolo až 17 detí (38%) prijatých do OMŠ na liečbu tupozrakosti a škúlenia.

Závery:
13% záchyt zrakových porúch u detí v materských školách v Banskej Bystrici poukázal na potrebu vykonávania odborného skríningu zrakových porúch u detí v predškolských zariadeniach. Význam skríningu dokumentuje aj to, že až u 38% zachytených detí bola porucha vývoja zrakových funkcií takého rozsahu, že bola potrebná následná odborná starostlivosť v OMŠ. Len polovica rodičov priviedla svoje deti na vyšetrenie, preto je potrebný nielen skríning, ale aj náležitá osveta. Odborný skríning v MŠ rozširuje aj možnosti osvety a spolupráce s pedagógmi MŠ pri prevencii a liečbe tupozrakosti.

Cieľ projektu Zdravé očko:

  • Zdravý vývoj zrakových funkcií u detí v predškolskom veku
  • Prevencia tupozrakosti a škúlenia v školskom veku, zdravý intelektuálny vývoj týchto detí a ich plnohodnotné uplatnenie v dospelosti
  • Rozšírenie skríningu refrakčných porúch v detskom veku v regione BBSK a následne aj na celé územie SR
  • Realizácia ďalších podporných projektov na zlepšenie efektívnosti prevencie a liečby tupozrakosti
  • Pracovné listy pre tupozraké deti
  • Osveta a spolupráca s pedagogmi MŠ
  • Osveta a spolupráca s rodičmi


Koordinátor projektu:
Ing Stanislav Ondrejka

Odborný garant:
MUDr. Marta Ondrejková PhD,
Hlavná odborníčka MZSR v odbore oftalmológia